Forside Bestyrelsen Vedtægter Historie Dansested Om os Jubilæum

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er STRUER FOLKEDANSERFORENING. Foreningen er hjemmehørende i Struer kommune.

§ 2
Foreningens formål er at værne og bevare gammel dansk kultur ved at fremme og udbrede kendskabet til den gamle dans og folkedansen, og holde den i hævd og ære i foreningen.

§ 3
Forening kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

§ 4
Foreningen er upolitisk. Enhver person, der er interesseret i gammel dans, kan optages som medlem. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et af foreningens ledere eller bestyrelsesmedlemmer. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Passivt medlemskab kan opnås ved køb af medlemskort. Der kan købes gæstekort til hver danseaften.

§ 5
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Januar måned. Indvarsling sker ved annoncering i medlemsbladet mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Valg af fanebærer og suppleant.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle valg skal være skriftlige på forlangende. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, med undtagelse af lovændringer, hvortil der kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede. De som er medlem af foreningen har tale- og stemmeret. Der ud over kan der deltage medlemmer fra regionsbestyrelsen, som har taleret men ikke stemmeret.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset mødte stemmeberettigede.

§ 7
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, som er fyldt 18 år. Æresmedlemmer kan ikke opstille til bestyrelsen. Stemmeberettigede er alle medlemmer, som er fyldt 14 år. Brevstemmer og fuldmagt er ikke gyldig. Æresmedlemmer har stemmeret. Man kan nægte at modtage genvalg efter at have siddet i bestyrelsen i 1 periode. Nye passive medlemmer af foreningen skal være medlem i 3 år, for at opnå stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive stiller skriftlig motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 9
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Der vælges skiftevis 2 og 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges 2 suppleanter for bestyrelsen. Endvidere vælges 2 revisorer, heraf afgå 1 hvert år, første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges 1 revisorsuppleant. Endelig vælges for en 2-årig periode 1 fanebærer., for en 1-årig periode vælges en suppleant.
Et ægtepar/ samlevende kan ikke samtidig sidde i foreningens bestyrelse.
Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at udføre enkelte opgaver for foreningen.
Bestyrelsen fastsætter kontingentet til foreningen.

§ 10
Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December.

§ 11 Ændring af lovene kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.

§ 12
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor. Evt. materialer og andre midler fordeles efter generalforsamlingens beslutning om muligt i henhold til § 2 først og fremmest, ellers i Struer Kommunes lokal arkiv.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 20 januar 2014

FORRETNINGSORDEN

1. Bestyrelsesmøde afholdes efter aktivitetsbehov
Formanden indkalder til mødet og udarbejder i samarbejde med sekretæren dagsordenen for mødet
Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder når 1 medlem ønsker det.
Indkaldelsen skal udsendes mindst 8 dage før.
Ved afstemninger på bestyrelsesmøder er formandens stemmeafgørende i tilfælde af stemmelighed.
2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er mødt.
3. Foreningens ledere kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne.
4. På bestyrelsesmøderne skal kasseren fremkomme med en oversigtover foreningens regnskab.
5. Der føres protokol, som efter hvert møde godkendes af mødedeltagerne.
6. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes foreningen ved den samlede bestyrelses underskrift.